جنسی تمایل اوویلی /قال کول

جنسی تمای ت اوویلی/قال کول

دغی مساهل په ذیل باندی تاته متوجه کوی چه تا د جنسی تمای ت اوویلی کول، دفیزیکی پروسو باندی زما مشاوران سره پوشتنه کوی او مرکه کوی.


دښځه په بدن

دسړی په بدن

جماع

دجنسی ځان هوډ

حاصلخیزه او نه حاصلخیزه ورځی

کوونه حامله

تشریح او معلومات ورکول

قال او ویلی کول

 

 

 

دښځه په بدن

یو ښځه داخلی اوخارجی اورګانو لری. دیر ښه دی چه ددی په باره تا ځکه چی روغتیاو، په خوښی جنسی ژوند کولوسره اوهم دخانواده دپ ن دپاره او یا دحمل دجلوګیری لپاره معلومات ولری. دښځه دخارجی اورګانو ولوا، بیا/لبه صدف الزون، د مهبل ورودی، او د لمس حساس کلیتورس دی. کله چه ستا کلیتوریس – ځندیده - وه، ښه دی چه تا دغه موضوع دحمل له مخه دستاسی مشاور سره اط ع ورکوی. چه هغه تا ته دیو باتجربه اودرناوی داکتر/قابله ته معرفی وکو یشی. تا باید دکامل اعتماد سره زمونژ زمونژمشاورانو سره مرکه کوی. دبکارت پرده چه په مهبل ورود دی، دهره ښځه ته مختلف دی.ددغه خاصیت متقی ندی چه معلوم شی آیا یو ښځه ویرګو دی که نه.دداخلی اورګانو په امن باندی دولسی بطن د ښځه ته قرارلری. له تیغی او یا مهبل په رحم ته انجامیژی.دغه درحم لوله سره په تخمدان سره ارتباط لری.په تخمدان باندی دیری تخمکونه وجود لری، چه دښځه دعمر په طول باندی په مصرف رسوی. په هره میاشتی، مینستراتسیون، باندی یو تخمک پخته شی او درحم لوله سره په رحم باندی داخل شی. په دغه ره باندی امکان لری چه دغه تخمک د یوسپرم حجره القاح شی.دغه حجره درحم دمخاطی غشا ځاله شی اویوماشوم راپورته شی. کله چه دغه تخمک القاح نشی، دغه مخاطی غشا دتعقیبی خونریزی سره ګم او خارج شی.(په آلمان باندی دیری ښځی د مینستراتسیون په وخت د ټمپان،باند/بنداژ، چه دمارکیت څخه خرڅولی سوی، استفاده کوی).

دسړی په بدن

دسړی دخارجی تناسلی اوګانو،تذکیر دلمس حساس آیشل/خصیی اوخصیی دی. د خصیی په داخل باندی ملیونو سپرم حجری تولید شی. داخلی غدوات په بدن باندی یو مایع تولید کوی چه دغی حجری متحرک وساتی اوددی ترانسپورت په د انزال چه دسړی بدن ترک کوی، امکانپزیر سازی.

جماع

کله چه ښځه او نارینه دجنسی تمای ت څخه هیجانی شی، سړی خپل سخت تناسلی حالت/ذکیر دښځه په تیغه باندی داخل کوی. دغه دبدن ته دیر نژدی په ګده وی، یو خوښی لحظه دی. دغه جماع دی. کله چه ناخوندی جماع شوی، اوهم په بلی جنسی تمای ت سره چه دنارینه سپرم حجره دښځه په تیغه او یا دتیغه په ورودی باندی داخل شی، حاملګی امکانپزیر دی.

دجنسی ځان هوډ

تولی جنسی اعمالو باید په خپله خوښه او ځان هوډ وی.هره ښځه او سړی په خپله فیصله کوی چه دی څوک سره خپل جنسی تمای ت عملی کوی. په آلمان باندی دجنسی تاوتریخوالی ممنوع دی.نه دی امکان لری چه یو څوک دجنسی تمای ت ته مجبورکولی شی او هم هیڅ څوک حق نلری چه یو شخص ته دازدواج څخه مجبور وکوی. هم منع دی چه یو بالغ شخص دیوماشوم سره چه لژه تر ۱۶ کاله عمر لری، تمای ت جنسی ولری.

حاصلخیزه او نه حاصلخیزه ورځی

دښځی مینستراتسیون/عادت ماهانه مختلفه وژد لری.دښځه حاصلخیزه ورځی تقریبآ دوه هفتی دماهانه عادت له مخه دی او په دغی ورځی امکان لری چه ښځه حامله شی. دتخمک حجره ۱۲-۲۴ ساعت دالقاح ورتیا لری. د سپرم حجره قادر دی چه ۴-۷ ورځی د ښځه په بدن باندی په ژوند وی.دالقاح ورتیا یو محدود دوره یعنی ځینی ورځی دی. کله چه دښځه دماهانه عادت نامنظمه وی، له دی کبله مشکل وی چه ددی حاصلخیزه ورځی ته پوره تعین وکوی.

کوونه حامله

کله چه تا غواړی یو ماشوم اخلی، مهم دی چه تا متواتر – عمومآ هره ۳-۴ ورځی په هفته – دمهبل سره جماع ولری. تا باید په دغه وخت د کوندوم سره استفاده مکوی. کله چه تا سره سره دمتواتر جماع وروسته له یوه کاله حامله نشی، باید تا او ستا نارینه په ګده داکتر سره معاینه اومعالجه شی.

تشریح او معلومات ورکول

په آلمان باندی تول ماشومان دخپل موراوپ ر سره او یا دمکتب سره دجنسی تمای ت په باره اودفیزیکی پروسو په باره معلومات اخلی.

قال او ویلی کول

کله چه تا په اوسنی وخت حامله نشی غواړی او یا تااجازه نلری حامله شوی، دیری دویلی/قال متودی تاته په اختیاروی چه تا دغی سره استفاده کوی. ستا قابله او یا داکتر تا معلومات ورکوی چه دغی مختلفی متودی څه قیمت لری او څرنګه دصحیی عکس العمل دستا بدن ته لری. پیلح دوادهورمون سره تآثیر کوی او دتبیض/تخمک ګذاری ته مخنیوی.دغه متود دیز امن دی مګرجانبی عوارض هم لری

دمسی شپیرالح اویا هورمون شپیرالح په بطن سره نسب شی.دغه حاله دسپرم حرکات محدود کوی اودالقاح دتخم حجره دغرس له سره مانع شی. دغه متود ددغی ښځی دپاره مفید دی چه دغی او دونه زیژیدلی کوی.

خورمون امپ نتات، دری میاشتی پیچکاری،هومون پلستری اویا مهبل پیچی دغی تولی دقال/ویلی متودی هومونلح وی. دغی متودی هغه وخت امن او اتمینانی وی کله چه ددی استفاده درست صورت کیژی.

دیافراګما یو متحرک مصنوعی خولی دی چه دیوموادسره چه سپرم ته وژل کوی اودمهبل درحم دلوله به شروع نسب شی. ددغه متود فایده/امنیت هم ددی ددرست استفاده سره ارتباط لری.

دطبعی متودی سره ددغی متودی سره قال اوویلی امنیت امکان لژدی. دغی متودی لکه دبدن حرارت اندازه کول دی، توجه کول درحم دلوله دمخاطی اوغیره. دغه متود – کایتوس ایترروپتوس – متود چه دجماع ،،ننداره،، معنی لری هم امن ندی.

کوندوم دغه متود دوهزیم متود دی چه د نارینی سره استفاده شی. بل متو عقیم/شتریلیزاتسیون دی.کوندومی یو امن نتود دی چه هم د جنسی امراض او هم و هیدس جلوګیری کوی.

پیلح نوروسته دغه متود دعاجل وخت څخه استفاده شی، مګر باید په درست وخت لکه اکثرآ ۳-۵ ورځی د جماع نوروسته له دی ته استفاده شی.

په ها یی فاو غفونت شول امکان لری کله چه دغه ویروس په دیرمقدارسره بدن ته داخل شی(دوینه سره،دسپرم سره،دمهبل دمخاط سره، دموردشیدی سره. او یا د چنسی عملونه چه دتناسلی عضآ زخمی شی، مقعد د مقعد جماع سره،او یا په خوله کشی دخولی جماع سره). کوندومی حمایت کوی!یوه ښځه چه خپل ماشوم شیدی ورکوی او یا ښځه چه حامه وی امکان لری چه ددی ماشوم دغه مرض اخلی. له دوا سره یو ماشوم دمبت شول نجات ورکول ممکن دی.لطفآ په دی باره داکتر ته مشوره غواړی.

کوندومی هم دجنسی امراض چه دجماع سره پیدا شی، لکه سیفیلیس، ګونوغوهی، هیپاتیتیس ب، هم حمایت کوی. نوری معلومات په دی باری د وبپرتال سره اخلی:

www.zanzu.de und www.nzzga.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.