له زیژیدنی وروسته

ناغوښتل پرته له ماشوم

  • آیا تا یو ماشوم غوالی؟
  • آیا تا مشک ت لری چه حامله شی؟
  • په دغه وخت تاڅرنګه په آلمان باندی مرسته اخلی؟

دیری ښځی اونارینی هیله لری چه یوماشوم ولری.کله چه تا وروسته له یوه کاله باندی چه تا منظم اوناخوندی جماع سره حامله نشی، دغه معنی لری چه ستاسی شیرازوالی محدوده ده. ددی دلیل دنارینه او ښځینه سره پروت دی. کله چه د ښځه عمرزیاد وی ددغه شیرازوالی لژ شی. دهارمون او یا جنتیکی ناروغی یا ددی تعغیرات او یاهم تیریدنی/عفونت ددی د یل دی.

په کتوره باندی لمری نارینه یو بیرنی معالجه اخلی،چی ددی دسپرم کیفیت تشخیص شی.دښځی معالجه دیرمصرف لری اوباید دعملیات سره انجامیژی.

هغه وخت چه ستاسی دشیرازوالی ناروغی دلیل پیداشی، مګرستاسی دپناه طرزالعملونه له کبله تاکامل دروغتیا بیمه نه ولری، تا باید تول مصارف ددغی معالجی اومعاینات په خپله تادیه کوی. نوباید په دی پوه وی چه کله تادروغتیا بیمه هم غړی وی،خوتا مجبوروی چه ددی معاینات او معالجی دیری مصارف په خپله تآدیه کوی.ځکه چه دتناسلی طبی درملنه- ریپرودوکسیون میدیسین – په آلمان بادی قیمت وی.

دتناسلی طبی درملنه د هورمون معالجه تر سپرم تشخیص تر- مصنوعی القاح – وی (ی فاو س / ی سی س ی)

(IVS und ICSI)

ستاسی دونوم ویتا تاته تولی ضروری اط عات د ستاسی شیرازوالی په باره، په اره دستاسی فیزیکی پروسی، په اره دستاسی چانسونه اوددی معاینات د خطرات او معالجاتو سره ورکوی.

کله چه تا یوماشوم غواړی اوحامله نشوی، دغه موضوع دستاسی ژوند او دستاسی ژوند ملګرتیا ته دیر تاثیرواردکوی.وروسته له دی چه دغه تشخیص مشخص شی، تا دفیزیکی او روانی فشارونه لکه هیله لړل، انتظار اوناهیلیو ته مخامخ کو یشی. زیاتره وختونه حتی دژوندکلګرتیا نجه اخلی.

مونژ تاته په دغه مشکل وخت ملتیااومشوره کوو. مونژ وخت لرو چه تاته مرسته اوتاته مشوره کوو چه تا په دغه حالت څرنګه دغصه، ماتم،خبیثو او ګناه سره رفتار وکوی.مونژ تا سره په دغه موضوع باندی ستاسی دوطن درسم اورواجونه او ددی احمیت په باره صحبت کوو او هم دغه فشار چه دخانواده سره راځی تاسره صحبت کوو. او مونژهم بلی ری تاته پیداکول غواړو چه تا څرنګه یو ماشوم پیدا وکوی.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.