مشوره کول – پر هغه څه دی؟

مشوره کول – پر هغه څه دی؟
روغ اواوس هم داکتر ته ځی؟

موږ غواړی تاته یوه لمرنی رښونکی دآلمان داجتماعی اوروغتیآیی خدمتونوپه باره ورکوو. اوهم تاته زمونږرایګان اومستقل د حاملګی په مشوره پروګرام باندی معرفی کو. کله چه تا یوعاجل وی مشوره غواړی، هرومرود زمونږ یوه له دیری مشاوره او د مرسته کولو ځایونه اداره استفاده کوی. په آلمان باندی دغه کار نورمال دی او له دیری سړی باندی استفاده شی.

۱ – حاملګی:

هره ښځه اوهرسړی حق لری دخپل دجنسی تمای ت په اړه، دخانواده پ نونه په اړه اودحاملګی په اړه پوشتنی کوی. «د۲،۱ د حاملګی د مشک تو دقانون دماده په اساس». زمونږ په اساسی قانون ته درج وی چه «هره مورحق لری د جامعه ته ساتنه اوپاملرنی اخلی». تول حامله ښځی حق لری چه تولی زمی معاینات اخلی لکه – هره میاښتی یوځل او دحاملګی تیر۲ میاشتی باندی ۲ ځل پر هفتهی- داکتر ته ځی. تا حق لری خپل داکتر ښځه/سړی انتحاب کوی. خپل قابله، یوه د زیږون پرتولګی کورس، او هم دتولد کلینیک په خپله انتخاب کوی. دغی ښځی یو دمورپاس اخلی او لږترلږه ۳ سونوګرافی معاینات هم اخلی.

تا حق لری چه دخانواده د پ ن دوره اودحاملګی دوره تردستاسی ماشوم د۳ زیږیدنی ورځ زمونږ مشوره ته استفاده وکوی. موږ تاته داجتماعی مرستی ته مشوره کوو، کله چه تا مالی مشک ت، د روغتیا په باره سوالونه، د ښخه او سړی تر منځ مشک ت، کور لتونی، دقابله په باره، دتفریی کورنیولپاره وړاندیز،د ماشوم تجهیزات، لمرنی مرستونه دچارواکوسره اړیکی، اونوری مرستی غواړی. موږ تاته دنوری زمی ادارات د مشوره سره واستوی.

دتولد نوروسته تا د ماشوم دتولدسند د شتاندس امت سره تقاضا حق لری. تا د قابله سره سرپرستی شوی. تا باید دغی لمری معاینات چه د ستاسی ماشوم دپاره وی هم استفاده کوی. دمهاجران اوکوراداره، داجتماعی خدمتونواداره اود مهاجرین او پناه خواهان فدرال اداره تا ته هم یو کاپی دماشوم د تولد سند تقاضا کوی.

۲ – د حاملګی په نجی اوسیدل:

کله نا کله د حاملګی وخت نا مساعده دی. ښایی تا بی جرعت او ستړی ستومانه وی او یا تاماتر نه لری، تادراتلونکی رته اندیښه کوی؟

موږ تاسوته وخت ونیسی او تا ته دژوند دحالت دپاره مشوره کوواوستاسی مشک ت دحلول نتیجه څرګنده نشی.موږد ستاسی اظهارات سره په محرمیت رفتارکوو. په ورته وخت کښی موږ تاته نوی او نوری ری لتولی چه تا دخپل ماشوم سره نوروسته ژوندکوی او موږ تاته بلی مختلفی مرستی پیشنهاد کوو. کله چه تا خپل حمل په لمرنی ۱۲ هفتی سقط کول غواړی، د قانون سره سم باید د یو دولتی حاملګی اداره سره مشوره اخلی. د مشوره او د سقط تر منځ هرومرو باید ۳ ورځی تاکل شی. کله چه تا غواړی دغه اداره تاته دمشوره دپاره یوه تصدیقپانه ورکوی. د حمل سقط کول باید د یوداکترسره عملی کیږی. دغه سقط د دوا او یا د عملیات سره انجام کیږی. کله چه تا دحمل د سقط کول نوروسته د مشوره او مرکه ضرورت لری زمونږ مشاور/ښځه البته تاته په اختیاروی چه تا سره مشوره کوی.

۳ – د زیږیدنی پرمخ معاینات:

د حمل ددوره په جریان تا ته د نسایی داکترد زیږیدنی پرمخ معاینات «پریناتال تشخیصات» پیشنهادکوی. ددی معاینه سره امکان لری چه کله ماشوم یوه مریضی لری دحاملګی په وخت دغه مرض تشخیص شی او تاخاطرجمعی حاصل کوی. کله چه ستاسی ماشوم په خیته یو مرض ولری، ماتاته د ستاسی فیصله مرسته اومشوره کو یشی اوما تاته د- مصارف- په باره

مشوره او مرسته کوو یشی! موږ تاته د زیږیدلی د آمادګی دپاره دیر مرسته کوو کله چه ستاسی ماشوم معلولیت ولری. کله چه تا دسقط فیصله وکوی، ما تاته په دغه سخت تصمیم ملتیا کو.

۴ – بی خوښی بی او دی:

کله چه تا په آلمان باندی پناه غواړی، تا صیحی بیمه لری. تا معالجه شی کله چه تا عاجل مریض وی. ماشومان، حامله ښخو، د تاوتریخوالی قربانیان او معلول کسان ته اضافی توجع اوساتنه شی. کله چه تا بی خوښی بی او د وی او یوماشوم غواړی، تا باید تول مصارف ددغی معالجه – د طبی ریپرودوکسیونس معالجات - په خپله پیسی دادیه کوی.

موږ تاته مشوره کوو – تاته ساتنه – او تاته بیا مرسته کوو... ښه راغ ست په دونوم ویتاه

مشوره کول – پر هغه څه دی؟ روغ اواوس هم داکتر ته ځی؟

اوهم امکان لری چه تا د یو ارزان معالجه استفاده کوی، چه دبیمه سره دادیه شی، دغه – ارزان تشخیصات – نوم لری لکه د ماواره دوران ارنی، سونوګرافی اود هورمون معاینه، دنطفه یا سپرم معاینه اوداسی نوری معاینات وجود لری. تاباید متوجع وی چه ښځه او سړی بایدپه مساوی توګه معاینه شی. ځکه چه د عقامت د یل همدارنګه د ښځه او نارینه ته مربوط وی. موږ په خپلی مشاوراتی ادارات تاته دتولی موضوعات په باره لکه عقامت، فیزیکی جریانات، د دغی معالجی خطرات او چانس په باره تاته معلومات ورکوو. موږ تاته هم په دغه دوره د ماتم، غصه، خبیثو، ؛ګناه، دخانوادګی فشار،شخری د ښځه او نارینه ترمنځ مشک ت، دراتلونکی وخت دپاره نظریات او تعویضی امکانات د مشوره او مرکه سره بدرقه کوو.

۵ – زور او یا تشدد:

په آلمان باندی ښخی او سړی په مساوی توګه حقوق لری. دهردول زور او تشدد، فیزیکی او روانی د ښځی، سړی او ماشومان پر مقابل او یا دفامیل پر مقابل او هم د ښځه او نارینه ترمنځ مشک ت په دواده د قانون سره منع دی او جزا لری. تا باید ماته اعتماد ولری اوزما مشاورات قبول اوماته مراجعه کوی. دعاجل موقع د پاره تارایګان او بی نوم د مشوره دپاره ماته ورسیږی. 08000116016 دغه نمبرد- تلیفونی مرسته کول- دی چه په مختلفی ژبی تاته مرسته کیږی.

۶ – د محرم تولد:

کله چه تا نه پوهیږی چه په کوم ځای ځی او یا تا خپل حاملګی پتول غواړی او یا خپل ماشوم یواځی نری ته راوړل غواړی، لطفآ د موږ دمشوره اداره – محرم تولد - ته مراجعه کوی. تا حق لری خپل ماشوم د طبی معالجی سره نری ته راوړی، پر ته له دی چه خپل نوم ذکر کوی. موږ تاته د حاملګی په وخت او د و دت نوروسته سرپرستی کوو. تا زما تول مرستی چه تا غواړی په س راغلی. ستا او دستا ماشوم حقوق ساتنه دی. کله چه ستاسی اوسنی حال تاته ناهیل معلومیږی تا حق لری چه تر و دت نوروسته – فیصله کوی چه آیا تا دخپل ماشوم سره ژوند کوی او یا فیصله کوی چه ستاسی ماشوم دیو بل ګرانه موراو پ ر سره په فرزندی دوله ژوند کوی. موږ تاته د دغی تولی پروسی مرسته کوو. تا یوازی نه دی! موږ تاته بدرقه او ساتنه کوو! «دغه نمبرد مرسته تلیفون دی، او په مختلفی ژبی تاته مرسته کو یشی:

08004040020 » تاپه د مشوره اداره، دراتلونکی تاکلو، یادښتونه

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.