ولادت

له زیژیدنی وروسته

ستاسی ته دماشوم دزیژیدنی مبارکی وایو!

ستاسی دامیندواری مشاور- ښځه- د دونوم ویتا، هم دو دت نوروسته ستاسی پوښتنی ځواب ورکوی.

۱ ۰ دو دت نوروسته تاباید دیری کارونه تمام کوی. مګرلمری مهم کاردغه دی چه موراوماشوم راحت وی اوښه حس لری. یوښځه دو دت نوروسته درد، دنفاس وینی،ځینی وختی بواسیر،دو دت آسیبات،عرق کول اودشیدودتخلیه، چه دیردرد کوی، لری.دیری هفتی دوام کوی
دښځه جسم بیادعادی حالت ته ورسید. دغه نورمال دی کله چه تا ځینی وختونه خوشبختی حس مکوی او یا بد خوی وی.کله چه تا دیروخت دغی په دغه حالتی،هغه وخت تابایدداکترته،قابله ته اویا خپل مشاور ته تماس اخلی.

۲ ۰ قابله تااو ستا ماشوم دلومری وخت دو دت نوروسته همراهی کوی.قابله ستاسی حالت، دماشوم انکشاف اودستاسی شیدی چه ماشوم ته ورکوی،مراقبت باید دو دت نوروسته بایدژردستاسی سینه شیدی وچشی اودلمرنی دقیقه تا سره تماس تماس اخلی
ماشوم په لمرنی وخت لژمقدارشیدی وچشی.مګردغه شیدی مفیددی اودغه ته کفایت کوی.دغه عادی دی چه ماشوم وزن دتولدنوروسته لژشی. کله چه ماشوم دیر

شیدی وچشی،دغه هورمون چه شیدی تولید کوی فعال ا اودیرشیدی تولید کیژی.

۳ ۰ لطفآ خپل ماشوم داحتیاتی معایناتوسره دماشومان داکتر ته معرفی کوی. U1 -وو۱- ژر وروسته دو دت عمل شی. –وو۲ – د۳ تر ۱۰ ورځی او –وو۳ – د۳اویا۴ ژوند میاشتی
عملی شی. تا دداکتر سره یو زیر کتابچه اخلی. په دغه تول دمعاینات نتیجی درج دی.کله ځینی ماشومان دفتآ فوت شی (س ی د س)، باید توجه کوی چه ستا ماشوم په ماشوم بستره په م یا پشت خواب کوی او یوازی یو چت ولری بالشت او لوبی حیوانات په بستره باندی
نه ولری. لطفآ خپل ماشوم دتاوده هوا محافظت کوی او کله یو سړی په خانه باندی سګرتی وی، توجه کوی چه داطاق هوا دود نه لری.دسینه شیدی هم ماشوم ته یوه

شکل محافظت خاصیت لری. په آلمان باندی ددغی قوانین داستفاده کول له کبله ۸۰٪ د ماشومان دفتآ مرګ لژ شوی دی.

۴ ۰ دماشوم صحت مهم دی، مګردمور صحت هم دیر مهم دی! توجه کوی چه ستاسی تغذیه ښه وه، اوبه کافی وچشی او هم استراحت وکوی.کله چه تا په دغه باره اویادجمناستیک دپاره پوشتنی لری باید قابله ته مراجعه کوی. کله چه تا بیا ژرباردار شول نه غواړی، باید د خپل شوهر ته مصلحت وکوی اویو شکل ویلی کول فیصله وکوی.دامیندواری قابله تاته ددی په باره تاته هم مشوره وکوی.

۵ ۰ دسینه شیدی ماشوم ته تغذیه کول دحمل مانع نشی کو ی.کله چه ماشوم دعملیات سره تولد شی، تاته توسعه شی چه دو دت نوروسته ۱کال انتظارکوه تر بیا حامله شی. دحمل ممانعت کول لپاره د کاندوم او یا دیافراګما متوداستفاده کول دیر مساعد وی. دغی متود چه اوستروګهن مواد لری د سینه شیدی دتغذیه به وخت اجازه نه دی.عمومآ مینی پیلح، هورمون شپیرالح، هورمون ایمپ نتاداو د۳ میاشتی بیچکاری اجازه دی. مګرددغی په باره باید دخپل دښځه دداکتر سره خبری کوی.

۶ ۰ شاید ستاسی ماشوم یو آرام ماشوم وی، مګر ځینی ماشومان په لمرنی وخت نارام وی او چیغس کوی.ښه دی چه دماشوما رتیاوو ته توجه شی اوماشوم ته په بغل اخلی. ستا ماشوم نه ورستیژی بلکه په دغه شکل تاته او دنیا سره ددی اعتماد کول دیرشی. دغه اعتماد واقعآیومستحکم ره دماشوم د انکشاف څخه مساعدوی.کله چه تا په دغه حا ت چاره نه ووینی، باید دخپل قابله او یادامیندواری مشاورته مشوره اومرسته غواړی. کله چه دغه جنجال دیرشی دغه حالت په خشم تبدیل کو یشی.

کله چه تا په دغه حالت وی لطفآ ماشوم ته په یوه محافظ ځای کیژده، لکه په ماشوم بستره.داطاق ته خارج شوه او تازه هوا تنفس وکوه.ځینی دقیقی نوروسته تا آرام شی. کله چه ځینی وخت والدین لندمدادعکس العمل کول داسی اوخپل ماشوم لددزوی کوی تر هغه وخت چه ماشوم خاموش شی.ددغه عمل سره دماشوم مغز آسیب اخلی چه دغه معالجه امکان نه لری.په آلمان باندی ددغی حا ت په باره دیرښه مرسته کول سیستمی وجود لری.تا دغی مرستی دځوانان داداره سره، دکورنی دقابله سره، دکورنی مرستو ځای وغیره ځایونه اخستل کو یشی. ستاسی دامیندواری قابله تاته ښه اط عت هم وورکلی. دغه ستاسی قوت دی چه تا دخپل کورنی په مفاددپاره په لومریووخت دمشخص ځاینو مرسته غواړی!

۷ ۰ دسازمانی په باره: دو دت نوروسته هم بایددیر کارونه تمام کو یشی. دزیژیدلی سند دثبت کولودفتر ته په س راغی (ځینی وختونه دغی سندهم په شفاخانه باندی دی).د پوسته سره تا یومکتوب اخلی چه په دی دماشوم دپاره دمالیه نمبر(آیدی نمبر- درج دی.لطفآ دغه نمبرښه وساتی).تا بایددماشوم زیژیدوته دمهاجرت
اوسکونت اداره ته، دمهاجرت او پناه خواهان فدرال اداره ته، د جاب سنترته،سوسیال اداره ته،اوکله چه تاکارکوی ستاسی بیمه ته باید اط ع ورکوی.تولی مالی مرستوحق لړل لکه: دماشوم دپاره پول، دوالدین دپاره، دخانه پول، اضافی پول ماشومان ته، ایالتی پول دماشوم دتربیه دپاره/دبایرن دایالت سره (یوازی په بایرن

باندی)، دستاسی داقامت داجازه درجه ته مربوط دی. ستاسی دامیندواری قابله تاته په دغی باری زمه اط عات ورکوه. ښځی او سړی چه نکاح نکوی، باید دزیژیدودنیته پرمخ دشتاندس امت او یادځوانان له اداره څخه یو سند د پ رپیژندنه دپاره تقاضا کوی. تا باید هم دماشوم دسرپرستی لکه کودکستان دپاره نوری اط عات په سه راغلی. تابایدپه دغی ځایونه خپل ماشوم په لومریو وخت ثبت نوم وکوی.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.