دقابله مرسته

دقابله مرسته

۱ ۰ آیا په ستاسی وطن دقابله شغل وجود لری؟

شاید په ستاسی وطن باندی یوه ښځه دحمل په وخت کښی د خپل مور، خوراو یا د یوملګری ښځه بدرقه او  

مرسته شی. مګر په آلمان باندی بل دنور اقارب دقابله مرسته اومشوره په دغه وخت باندی مهم دی.

په المان تا حق لری د حمل په وخت دیوه قابله مشوره او کمک اخلی.

شاید تا په لمرنی وخت د ستاسی پوشتنی، ترس،داد، اویا هم دستاسی خوښی ځکه چی دستاسی ماشوم دپاره وی، د یوازیتوپ حساس کوی؟

دغی تول خدمتونه چه په آلمان تاته عرضه شی لکه: احتیاطی معاینات اونوری سرپرستی دموراودماشوم سره تاته

بیګانه وی؟

مونژ تا ته مشوره کوو او هم همراهی کوواو تاته معلومات ورکوو.

۲ ۰ یو قابله څه کوی؟

قابله یوه متخصص دی چه تولی پوشتنیوچه دامیندواری، و دت او دماشوم پرستاری ته مربوط وی،تاته ځواب ورکوه. دغه تعلیم مشخص او دیرپراخه دی. تا قابله سره تول توپیرونه دحاملګی اودپرستاری په باره دخپل وطن اودآلمان ته تبصره کو یشی.

قابله تاته دو دت پر مخه،دتولددجریان په وخت اوهم نوروسته همراهی کوی.دقابله کاردمحرمیت تابع دی. دغه حق نه لری پرته له ستاسی اجازه ستاسی خبرونه افشآ کوی. دقابله تقریبآ تول مرستوتاته رایګان دی.

دامیندواری پر مهال:

قابله تاته مرسته کوه او ستاسی پوشتنی ځواب ورکوه د تغذیه په باره، دجنسی مساهل په باره،دښځه اوسړی په باره، اوهم دامیندواری په وخت لکه زړه بدوالی،دمعده سوزش، م دردی،دو دت دمخه دردونه اوستاسی ترسونه په باره تاته مشوره کوه. دی تاته مشوره کوه کله چه تاپه خپل اودخپل ماشوم دپاره مشوره غواړی. قابله هم قادر دی ستاسی تولی احتیاطی معاینات کوی. یوازی سونوګرافی باید دداکتر سره کو یشی.تاحق لری دامیندواری تولی معاینات د قابله او یادداکترسره کو یشی او یا ددی ترمینځ بدل کوی.قابله تاسره خبری کوی چه تا په کوم شفاخانه و دت غواړی. دغه تاته کورسونه پیشنهادکوی چه تا دو دت دپاره آماده شی.دغی کورسونه دهفته په آخر باندی دی اویا هفته وار څو هفتی دی. په ځینی ځایانودغی کورسونه دیو مترجم له سره دستاسی مورنی په ژبه وی. ځینی کورسونه یوازی د ښځی دپاره دی. په نوری کورسونه پ رونه هم اشتراک کو یشی. تا حق لری او تا فیصله کوی چه تا څه رنګه غواړی.په دغی کورسونه تا معلومات اخلی چه و دت څه رنګه دی، څه رنګه دو دت درد کم شی او هم تا معلومات تر سه راغی چه دلمرنی وخت دخپل ماشوم سره څه رنګه رفتارکوی لکه: تکی او تحریکات د تغذیه دپاره، دسینه دشیدی تغذیه دپاره او دماشوم پرستاری د پاره.

دتولد په وخت:

قابله ستاسی و دت م تراوهمراهی کوی. دغه تاته رفتار،ازموینه اوتمرینات،دتنفس  ری چه ستاسی و دت ورسره آسان شی خپرونه کوی.دغه تاته مرسته کوی چه موراوماشوم دغه و دت ته په خوندی توګه سره تر سه کړی.کله چه مشک ت ښکاریژی قابله دداکتر مشورت اخلی.

له زیژیدنی وروسته – دو دت بستری وخت:

موراوماشوم دلمرنی ورځی وروسته دو دت په شفاخانه باندی پاتی شی. اویاکله چه تول حا ت ښه وی موراوماشوم دو دت نوروسته خانه تځی. دغه امبو نس و دت نامیژی.قابله دتااودستاسی ماشوم څخه په ستاسی منزل اویا په کمپ باندی هم سرپرستی کوی. په دغی لمرنی ۱۰ ورځی وروسته دو دت قابله هره ورځ راځی. او دلمرنی هفتی هم په واروار راځی. کله چه تا د تغذیه دپاره او یا دسینه دشیدوورکول دپاره پوشتنی ولری قابله ته تماس اخلی. دغه تاته مشوره اومرسته کوی. قابله دموراوماشوم دصحت ته توجه کوی. دغه تاته هم دبوطل دتغذیه دپاره مشوره کوی.دماشوم دپرستاری دپاره هم مشوره کوی اودغه دماشوم ناف ته کنترول کوی اوهم دماشوم وزن ته پام کوی.دغه تاته دعملی اومشوره وی مرسته کول سره همیش حاضردی.

یوه - خانوادګی قابله – د ستاسی ماشوم د ژوند په لمرنی کال باندی همراهی کوه. ددغه قابله په باره تابایدخپل دامیندواری مشاور ته پوشتنه وکړی.

۳ ۰ څنګه زه یو قابله پیدا کوم؟

دیرښه دی چه تا په دغه وخت چه تا مور اوپ رشی ځان ته راحت او ښه حس کوی. تا باید کوشش کوی چه دحاملګی ۱۲ هفتی نوروسته یوه قابله پیدا کوی چه دغه تاته همراهی کوی.په آلمان باندی تول قابلی اشغال شوی دی او مصروف وی.کله چه تا د حاملګی په آخر وخت یو قابله لتولی، امکان لری چه یو قابله پیدا نه کو یشی.کله چه تا په دغه  ره مرسته غواړی لطفآ د امیندواران مشاوری اداره – دونوم ویتا – ته تماس اخلی.

CookieHinweis

[DE] Die auf dieser Website verwendeten Cookies dienen ausschließlich der technischen Bereitstellung des Webangebotes. | [EN] The cookies used on this website serve exclusively for the technical provision of the web offer.